fulltext
klíčová slova
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z Netherlands Media Art Institute/Montevideo: Rozhovor se Sandrou Fauconnier o archivu této instituce

Udvardyová Lucia
  22. listopad 2008

Rozhovor se Sandrou Fauconnier o Netherlands Media Art Institute, který je známý také pod jménem Montevideo. Institut se zaměřuje na propagování rozvoje, aplikace a distribuce nových technologií ve sféře vizuálního umění. Hlavními cíly institutu jsou prezentace, výzkum a konzervace.


Rozhovor

Jak vznikl váš archiv?
Naše sbírka obsahuje video art a media art z konce šedesátých let až do současnosti. Co se týče obsahu – 50 procent tvoří umělci z Holandska a 50 procent mezinárodní umělci.
Naše instituce se vyvíjela paralelně s několik dalšími organizacemi zaměřujícími se na současné umění a media art v Amsterdamu a v Holandsku. Akvizice titulů iniciovaly organizace De Appel (performativní umění v sedmdesátých letech minulého století), Montevideo a Time Based Arts (video art od sedmdesátých let do půlky devadesátých let), a Nizozemský institut Media Artu (od půlky devadesátych let).
Kromě toho také vlastníme knihovnu a textový archiv (letáky, korespondence, informace o umělcích), které byly pořízeny danou institucí v určitém období.

Jakou strukturu má váš archiv, jaký druh materiálu do archivu vkládáte?

• Video a media art
• Dokumentace těchto titulů: registrace, konfigurace, rozhovory
• Média, na kterých se tituly uskladňují: pásky nebo DVD
• Informace o lidech a organizacích (většinou biografické)
• Informace o akcích, které organizujeme (historie/archiv naší organizace)
• Knihy a časopisy
• Textový archiv

Je váš archiv online nebo offline?

Online (interní a veřejně přístupný interface) ale také offline (materiály můžou být konzultovány na místě).

V jakém jazyce je váš archiv?
Hlavním jazykem archivu je angličtina, ale velké množství informací je v nizozemském jazyce.
Zvyšuje archiv prestiž/zájem o instituci, která jej zastřešuje?
Ano. Naše sbírka je jádrem našich aktivit a je pro naši organizaci velmi důležitá.
Je archiv využíván pro účely spolupráce? Prosím specifikujte.
Ano, zejména pro výzkumné účely ve spolupráci s jinými organizacemi.
Co se týče uchovávání (prezervace): kolaborace s holandskými a mezinárodními muzei a kulturními institucemi.
Co se týče archivní interoperability (kompatibility): spolupráce s podobnými institucemi na evropské úrovni.
Je archiv využíván k vzdělávacím účelům?
Ano. Velké množství studentů využívá naši sbírku a to buď na individuální bázi nebo jako skupina (cca 30 skupin studentů navštíví naši mediatéku nebo přednášku). Studenti se většinou učí o historii media artu, o díle jednotlivých autorů, nebo o specifickém tématu, který je zajímá (např. autobiografie – jeden student dělal výzkum v této oblasti).

Vytváří zájem profesionálního publika o archiv nové aktivity v rámci instituce nebo nová témata?
Ano, zejména v oblasti uchovávání (prezervace) a kompatibility (interoperability): specializovaný výzkum.Naše sbírka je také využívána při prezentacích (promítání a výstavy) v rámci instituce a také mimo ní.
Mohli byste nám něco říct o vytváření archivu? Redakční stránka, přistup k archivu (otevřený vs. zavřený), atp?
Redakční stránka: veškerý obsah se zadává a zpravuje profesionály v rámci organizace (většinou na základě materiálů, které nám poskytnou samotní umělci). Děláme to zejména kvůli konzistentnosti formátů a kvality. Zajímá nás také experimenty s (částečnými) příspěvky externích entit. Například minulý rok jsme iniciovali projekt „Kurátorem na jeden den“. Kdokoliv mohl vytvořit promítání z titulů z naší sbírky.
Jak se stane určitý titul součástí vaší sbírky?
Existuje několik způsobů:
• Umělci nám můžou sami poslat své práce
• Velká část našich zaměstnanců také navštěvuje výstavy a festivaly, kde aktivně vyhledávají zajímavá díla
• Interní komise složena z cca 8 lidí rozhoduje o tom, které díla se stanou součástí naší sbírky (např. naše ‚distribuční‘ kolekce: díla, které propagujeme a pronajímáme externím stranám – festivalům, muzeím a kulturním institucím).
• Další zajímavá díla jsou zakoupeny (většinou po dohodě s umělci) do naší referenční sbírky (tituly z této sbírky nepronajímáme)
• Také nakupujeme tituly, které jsou volně k dispozici v komerční sféře (DVD kompilace)
• Nákupem knih
Spolupracujete s jinými podobnými archivy?
Ano, zejména co se týče prezervace a interoperability. Také se pravidelně setkáváme s představitely archivů, se kterými si vyměňujeme své poznatky.
Jaké máte zkušenosti s otázkami autorských práv?
Kvůli autorským právům můžeme na stránkách našeho katalogu publikovat jen metadata a krátké úryvky z video titulů; bohužel nemůžeme zpřístupnit všechny díla široké veřejnosti.
(Ačkoliv všechny tituly z naší sbírky můžou návštěvníci shlédnout zdarma v prostorách naší mediatéky)
Umělci mají na toto téma odlišný názor. Někteří vůbec nechtějí ukázat své díla na webu, jiní jsou toho názoru, že by jejich díla měli být co nejvíc přístupná. Snažíme se respektovat stanoviska umělců, ale jejich přání jsou často odlišná od našeho stanoviska jako veřejné instituce, která se snaží zpřístupnit kulturní dědictví široké veřejnosti.Je to komplexní problematika.Existence stránek jako jsou Youtube, Vimeo nebo Ubuweb nepovažujeme za hrozbu, právě naopak, myslíme si, že tyto stránky jsou jen jinými kanály které zpřístupňují media art širokému publiku a můžou být užitečné i pro samotné umělce.
Máte nějaké tipy ohledně problematiky autorských práv?
Je důležité respektovat práva a postoje umělců, ale zároveň také sledovat současný vývoj (např. iniciativa Creative Commons, Youtube, atp) a snažit se jej brát v úvahu, kdykoliv to jen je možné.
Je veřejný interface jediný, který momentálně máte, nebo máte jiné interface k archivům, pro interní účely, internet, atd?
Máme 4 interface:
• Editační interface (aplikace, která vznikla v programu Delphi, který je kompatibilný s OS Windows a Linux), interní
• Interní stránky, na kterých se zobrazují veškeré informace z databáze naší sbírky. Přístup mají všichni naši zaměstnanci.
• Další verze interních stránek speciálně vyrobena pro účely mediatéky
• Veřejně přístupný interface stránek (http://catalogue.nimk.nl, který zobrazuje jen malou část informací, které máme k dispozici).
V jakých formátech uchováváte archivovaný materiál?
• Video: v různých formátech.
- Originální pásky („Master tapes“): většinou ve formátu U-matic, (digitální) betacam, (mini)DV a v poslední době také Quicktime.
- Konzervační formát: Digital Betacam. V současnosti probíhá výzkum ohledně toho, jakým způsobem uskladňovat videa jako nezkomprimované digitální soubory.
- Prezentační formát: MPEG2, MPEG4, RealVideo (pro úryvky na webu) + DVD a (digitální) Betacam pro
* Obrazové materiály: BMP, PNG, JPG
Jakým způsobem vytváříte metadata?
Metadata jsou uchovávány v databázi MySQL a jsou vytvářeny jakmile se titul dostane do archivu. Starší materiály jsou popsány méně, ale postupně je čistíme a přidáváme k nim kvalitnější metadata (je to zdlouhavý proces).
Zaměstnanci mají na starosti různé části sbírky (distribuce, sbírka, referenční sbírka, archiv akcí), ale metadata se přidávají podle rovnakého systému kvůli konzistentnosti.
Takže jestli máte 20 různých verzí, digitalizujete veškerý materiál?
To je individuální. Důležitý je selský rozum!
Obvykle děláme následující:
- Když je titul důležitý (zde pomůže selský rozum), různé verze titulů jsou digitalizovány, ale ne ve vysoké kvalitě, ale jen pro výzkumní a prezentační účely.
- Finální / nejnovější verze je považována za oficiální, a je proto plně digitalizována, uchována a uskladněna.
Kdo zpravuje systém? Vyvíjíte ho interně nebo na něm pracuje externí společnost?
Databáze a editační aplikace vznikají externě, webové stránky jsou vytvářeny částečně interně. Interní a externí pracovníci jsou v neustálém kontaktu.
Jaký softvér a server používáte?
Metadata jsou uchovány v databáze MySQL, propojeny s aplikací Delphi pro účely administrace sbírky a editace. Používáme několik rozsáhlých datových serverů (s technologií RAID), které jsou založené na systému Linux.

NIMK

Překlad do českého jazyka: Lucia Udvardyová
Rozhovor vznikl v rámci projektu podpořeného MŠMT v NPVII-E (lidské
zdroje) "Metodika výuky a formy vědecké spolupráce s použitím
audiovizuálních archívů v mezioborovém prostředí".